PVX Đính chính thông tin đã công bố ngày 11-03-2014