Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP địa ốc dầu khí