Tài liệu Đại hội đồng cổ đông PVL - Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS