Tài liệu Đại hội đồng cổ đông PVL - Thông báo đề cử ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019