Công bố thông tin về việc giải trình kết quả kinh doanh năm 2011 trên BCTC Hợp nhất công ty Mẹ - Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam