PVC: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013