PVC: Công bố giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 sau soát xét