PVC: Công bố thông tin về việc Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2013