Công bố thông tin giải thể Chi nhánh Xây lắp Dầu khí Hà Nội - Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam