Công bố giải trình Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 2/2013 trước kiểm toán