Công bố thông tin bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng Công ty PVC