PVC thành lập Chi nhánh Xây lắp Công trình Dầu khí phía Bắc