Báo cáo thường niên Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) năm 2012