Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC 2013

 

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Ngày 19/5/2013, Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và công bố nghị quyết số 287/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 19/05/2013.

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình đánh máy nên đã có sai sót về nội dung: “Phương án thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2013”.

Căn cứ các nội dung do Hội đồng quản trị PVC trình Đại hội, PVC xin đính chính lại nội dung Nghị quyết này. Kính mời các quý cổ đông xem lại nội dung đính chính trong văn bản đính kèm dưới đây:

Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC 2013.PDF