Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của PVC