Thư mời họp ĐHĐCĐ 2013 của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)