PVC: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty mẹ