Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật của PVC