Tiếp nhận và bổ nhiệm Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)