Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)