Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ của PVC - Quý 3/2012