Báo cáo tài chính tóm tắt - Công ty mẹ Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)