Tờ trình Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017