BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012