Tờ trình về việc chấp thuận thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC