Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2012 - 2017


Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát và Mẫu sơ yếu lý lịch
Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/Ban KS.doc
Mẫu sơ yếu lý lich.doc