Các ban tổng công tyBan Kiểm soát 

           Trưởng ban: Hứa Xuân Nam

 

CÁC BAN/PHÒNG CHUYÊN MÔN CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY

 

Ban Tổ chức Hành chính:

            Trưởng ban: Phạm Vũ Tuấn

            

Ban Tài chính Kế toán - Kiểm Toán:

            Kế toán trưởng: Vũ Minh Công

           

Ban Kinh tế - Kỹ thuật

            Trưởng ban: Cấn Việt Cường

Ban Kế hoạch Đầu tư và Tái cơ cấu

Trưởng ban: Trần Ngọc Lâm                  

           

Phòng Pháp chế - Thu hồi công nợ
              Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng


CÁC BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

 

Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

          Giám đốc Ban Dự án: PTGĐ Bùi Sơn Trường
Giám đốc BĐH: Phạm Trung Kiên

           

Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch

          Phụ trách BĐH: Dương Sơn Hào

           

Ban điều hành các dự án PVC phía Nam

          Giám đốc BĐH: Nguyễn Văn Thắng

            

Ban điều hành dự án nhà máy sơ xợi tổng hợp Polyester

          Phụ trách BĐH: Dương Sơn Hào

            

Ban điều hành dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ

          Phụ trách BĐH: Dương Sơn Hào
   
Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí phía Bắc
            P.Giám đốc và phụ trách - Người đứng đầu chi nhánh: Võ Trí Minh        

 

VĂN PHÒNG ĐảNG - ĐOÀN THỂ

 

 Văn phòng Đảng ủy: 

            Chánh văn phòng Đảng ủy: Lê Mạnh Hà

            

 Văn phòng Công đoàn:

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Thu Hường

            

 Văn phòng Đoàn thanh niên:

            Bí thư Đoàn thanh niên: