Các ban tổng công ty

null


Các Ban cơ quan TỔng công ty


  
Ban Kiểm soát 

           Trưởng ban: Vũ Trọng Quốc Thịnh 

 

  Ban tổ chức hành chính:

            Trưởng ban: Nguyễn Văn Đồng

            

  Ban Tài chính Kế toán:

            Kế toán trưởng: Vũ Minh Công

           

  Ban Kinh tế - Kỹ thuật

            Trưởng ban: Bùi Tiến Thành

           

                   

  Ban Kế Hoạch – Đầu tư và Tái cơ cấu

           Trưởng ban: Nguyễn Đức Đạt
            


Các Ban điỀU HÀNH DỰ ÁN

    Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

            Giám đốc BĐH: Bùi Sơn Trường

           

  Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch

            Phó Giám đốc phụ trách BĐH: Cấn Mạnh Cường

           

  Ban điều hành các dự án PVC phía Nam

             Giám đốc BĐH: Nguyễn Trung Trí

            

  Ban điều hành dự án nhà máy sơ xợi tổng hợp Polyester

            Phó Giám đốc phụ trách BĐH: Lê Cao Anh

            

  Ban điều hành dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ

            Phó Giám đốc phụ trách BĐH: Trịnh Xuân Tuấn Anh 
   
  Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí phía Bắc
            Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh: Hàn Nguyên Hoàng        

 

văn phòng đẨNG - ĐOÀN THỂ

 

 Văn phòng Đảng ủy: 

            Chánh văn phòng Đảng ủy: Lê Mạnh Hà

            

  Văn phòng Công đoàn:

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Thu Hường

            

  Văn phòng Đoàn thanh niên:

            Bí thư Đoàn thanh niên: Lê Dịu Hương

            


Tags: null
buca escort