Các ban tổng công ty

null


Các Ban cơ quan TỔng công ty


  
Ban Kiểm soát 

           Trưởng ban: Hứa Xuân Nam

 

  Ban tổ chức hành chính:

            Trưởng ban: Phạm Vũ Tuấn

            

  Ban Tài chính Kế toán - Kiểm Toán:

            Kế toán trưởng: Nguyễn Đức Tuấn

           

  Ban Kinh tế - Kỹ thuật

            Trưởng ban: Cấn Việt Cường

           

                   

  Ban Kế Hoạch – Đầu tư và Tái cơ cấu

           Trưởng ban: Trần Ngọc Lâm
            


Các Ban điỀU HÀNH DỰ ÁN

    Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

         Giám đốc Ban dự án: PTGĐ. Bùi Sơn Trường  
 Giám đốc BĐH: Phạm Trung Kiên

           

  Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch

          Phụ trách BĐH: Dương Sơn Hào

           

  Ban điều hành các dự án PVC phía Nam

          Giám đốc BĐH: Nguyễn Văn Thắng

            

  Ban điều hành dự án nhà máy sơ xợi tổng hợp Polyester

          Phụ trách BĐH: Dương Sơn Hào

            

  Ban điều hành dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ

          Phụ trách BĐH: Dương Sơn Hào
   
  Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí phía Bắc
            Phó Giám đốc và phụ trách - Người đứng đầu chi nhánh: Võ Trí Minh        

 

văn phòng đẨNG - ĐOÀN THỂ

 

 Văn phòng Đảng ủy: 

            Chánh văn phòng Đảng ủy: Lê Mạnh Hà

            

  Văn phòng Công đoàn:

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Thu Hường

            

  Văn phòng Đoàn thanh niên:

            Bí thư Đoàn thanh niên:

            


Tags: null